ระบบกำรบิรกำร
ระบบกำรบิรกำร
มีเครื่องตัวอย่ำงให ้ยืมฟรี

มีเครื่องรุ่นมำตรฐำนที่ใชเ้ ป็น ตัวอย่ำงส ำหรับทดลองใช ้งำนไว ้ให ้ลูกค ้ำได ้ยืมใช ้ฟรี กรุณำติ ตต่อที่ฝ่ ำยขำยและตัวแทนจ ำหน่ำยในทุกพื้นที


สำยตรงให ้บริกำร 24 ชม.

บริกำร on call service ตลอด 24 ชม.ไม่มีวันหยุด หำกมีปัญหำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สำมำรถโทรศัพท์ สอบถำมได ้ตลอดเวลำ

Taiwan
0800-800-893

China
400-875-0009

แบ่งปันเทคโนโลยี

เรำจัดงำนแนะน ำสินค ้ำและงำนสัมมนำ วิจัยเทคโนโลยีขึ้นเป็นประจ ำ เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ควำมรู้ด ้ำนเทคโนโลยีที่ล ้ำสมัยกับลูกค ้ำของเรำ


ศูนย์ฝึกอบรม

คุณจะได้เห็นผลิตภัณฑ์และเครื่องตัวอย่างของเรา และจะช่วยในการฝึกอบรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ นอกจากนี้ยังรับให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและลงทะเบียนเรียนรู้หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หากสนใจโปรดติดต่อเรา


งำนแสดงสินค ้ำ

เพื่อให ้ลูกค ้ำของเรำมีควำมเข ้ำใจใน ผลิตภัณฑ์ของเรำมำกยิ่งขึ้น จึงมีกำรจัดงำนแสดงสินค ้ำที่ เกี่ยวข ้องขึ้น กรุณำสอบถำมรำยละเอียดของก ำหนดกำรได ้กับ


รถแสดงสินค ้ำเคลื่อนที่

เพื่อให ้ลูกค ้ำในพื้นที่ต่ำงๆ ทั่วไต ้หวัน สำมำรถทดลองใช ้และเข ้ำใจในผลิตภัณฑ์ตัว จึงได ้จัดท ำรถตู จัดแสดงสินค ้ำเคลื่อนที่เดินทำงไปแสดงสินค ้ำทั่วไต ้หวัน สอบถำมรำยละเอียดได ้กับทำงบริษัทฯ


กำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง

หำกสินค ้ำที่ท่ำนซื้อช ำรุดหรือเสียหำย ทำงบริษัทฯ มีบริกำรตรวจสอบและซ่อมบ ำรุง ในกรณีที่ เกินก ำหนดระยะประกันสินค ้ำไปแล ้ว หำกสินค ้ำนั้นยังต ้องกำร กำรซ่อมบ ำรุงเพื่อให ้สำมำรถกลับมำใช ้งำนได ้อย่ำงเดิม ทำง บริษัทก็สำมำรถท ำกำรซ่อมบ ำรุงแบบเรียกเก็บค่ำใช ้จ่ำยได ้ตำม ควำมต ้องกำรของลูกค ้ำ


เครือข่ายทั่วโลก

จำหน่ายและบริการหลังการขายในต่างประเทศอย่างครบถ้วน รายละเอียดโปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคที่รับผิดชอบ


ระบบคุณภำพสินคำ
ระบบคุณภำพสินคำ

กำรรับประกันคุณภำพสินค ้


ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO9001, ISO14001, ISO45001

เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร


ผ่ำนกำรอนุมัติกำรขอรับรองสิทธิบัตรโดยส ำนักงำนทรัพย์สิน ทำงปัญญำของกระทรวงเศรษฐกำรไต ้หวันหลำยรำยกำร

รำงวัล


ได้รับรางวัลกิจการกิจการใหม่จากกระทรวงเศรษฐกิจครั้งที่ 9 [เหรียญเงิน]

ได้รับรางวัลrising star awardผู้ผลิตสินค้าส่งออกดีเด่นครั้งที่ 19 จากกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด CGTH / CGTY ได ้รับรำงวัล
Taiwan Excellence 2018 ของไต ้หวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด LGF ได ้รับรำงวัล
Taiwan Excellence 2021 ของไต ้หวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด CHY ได ้รับรำงวัล
Taiwan Excellence 2021 ของไต ้หวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด LGW ได ้รับรำงวัล
Taiwan Excellence 2022 ของไต ้หวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด CPSG ได ้รับรำงวัล
Taiwan Excellence 2023 ของไต ้หวัน

ผลิตภัณฑ์ชุด LM4 ได ้รับรำงวัล
Taiwan Excellence 2023 ของไต ้หวัน